الکترود ENI CI 

 

الکترود های طبقه بندی شده با عنوان الکترود پایه نیکل برای جوشکاری نیکل خالص تجاری به خود و نیز به انواع فولادها در حالت ریختگی و یا آهنگری و بالاخره برای لایه دهی روی فولادها به کار می رود . بعضی از آلیاژهای قابل جوشکاری با این الکترود عبارتند از: ASTM B160-B161-B162-B163 با اعداد N12200 یا UNSO2201. این الکترودها را می توان با قطر کمتر از ۳.۲MM را در تمام وضعیتها جوشکاری نمود ولی الکترودهای ضخیمتر را در دو وضعیت افقی و تخت می توان جوشکاری کرد.

 

 

الکترودENI CU-7

 

الکترود های این سری اغلب برای جوشکاری آلیاژهای نیکل-مس به یکدیگر و به انواع فولادها کاربرد دارد. آلیاژهایی مثل ASTM:B127-B163-B164-B165 با عدد UNS NO4400 را می توان با این نوع از الکترود پایه نیکل جوشکاری کرد .این الکترود ها را می توان با قطر کمتر از ۳.۲MM را در تمام وضعیتها جوشکاری نمود ولی الکترودهای ضخیمتر را در دو وضعیت افقی و تخت می توان جوشکاری کرد.

 

 

الکترودE NI CR Fe -7

 

الکترود های این سری اغلب برای جوشکاری آلیاژهای نیکل-کرم محتوی آهن وبرای جوشکاری آنها به سطوح clad شده فولادها ونیز برای لایه دهی روی سطوح آنها مناسب می باشد . این الکترود داری قابلیت تهیه جوشهایی را دارند که در دمای ۹۸۰ درجه سانتی گراد سرویس دهند اما به هر حال درجه حرارتهای بالاتر از ۸۲۰ درجه سانتی گراد قابلیت مهم خود مثل مقاومت در برابر خوردگی و استحکام خودش را از دست می دهد. آلیاژهای با پایه نیکل –کرم محتوی آهن قابل جوشکاری با این الکترود عبارتند از: ASTM:B163-B166-B167-B168 با عدد UNS معادل NO6600. الکترود ها یی که با قطر کمتر از ۳.۲MM است را در تمام وضعیتهامی توان جوشکاری کرد ولی اگر الکترود ها بیشتر از ۳.۲میلی متر باشد فقط در دو وضعیت افقی و تخت میتوان جوشکاری کرد.

 

 

الکترود E NI CR FE -2

الکترود های این سری اغلب برای جوشکاری آلیاژهای نیکل-کرم -آهن فولاد های با ۹% نیکل فولادهای کربنی – فولادهای ضد زنگ – نیکل خالص و سایر آلیاژ های با ترکیب مشابه کاربرد دارد .جوش حاصل از این الکترود ها اغلب در محدودهء درجه حرارت ۹۸۰ سانتی گرادد خواص مناسبی را ارائه می دهند هرچند در جه حرارت های بیش از ۸۲۰ سانتی گراد با افت شدید مقاومت به خوردگی و استحکام فلز جوش مواجه می شود . از آلیاژهای قابل جوشکاری با این الکترود عبارتند از : ASTM B16

۰۵+۰۰

۰۵۳,B166, B167-B168 با اعداد UNS6600 یامعادل NO2201. الکترود هایی که با قطر کمتر از ۳.۲MM است را در تمام وضعیتهامی توان جوشکاری کردولی اگر الکترود ها بیشتر از ۳.۲میلی متر باشد فقط در دو وضعیت افقی و تخت میتوان جوشکاری کرد.

 

 

الکترود E NI CR FE-3

تمام موارد ذکر شده در الکترود -۲ E NI CR FE در این نوع نیز صدق می کند.

 

 

الکترود E NI CR FE-4

 

الکترودهای موجود در این خانواده برای جوشکاری فولادهای محتوی ۹ درصدنیکل بکارمیرود . فولادهایی مثل ASTM:A33-A334-A353-A553-A522با عددNUSبرابرK811340از این جمله اند. استحکام حاصل از این الکترود بیش از الکترود های الکترود E NI CR FE-2 بوده وقابلیت جوشکاری با جریان ACوDCرا دارد .

 

 

الکترود E NI MO-1

این الکترود ها برای جوشکاری آلیاژهای نیکل مولیبدن دار فولادها فولادهای روکش شده وسایر آلیاژهای نیکل کاربید دارد آلیاژ هایی مانند ASTM: B335-B619- B622-B626-B333 با عدد UNSمعادل N10001 از این جمله هستند. این الکترودها فقط در وضعیت تخت قابل جوشکاری می باشند.

 

 

الکترود E NI MO-3

 

این الکترود برای جوشکاری انواع آلیاژ های پایه نیکل کبالت وفولاد یا چدن در وضعیت تخت کاربرد دارد .

 

 

الکترود E NI MO-7

 

مقدار کربن این الکترود ها کنترل شده ودر حد اندکی می باشد . مقدار آهن وکبالت نیز در ترکیب شیمیایی این نوع الکترود همواره کنترل می گردد واندک می باشد . این الکترود ها برای جوشکاری آلیاژهای نیکل مولیبدن یا فولادهایی که سطح آنها با لایه نیکل مولیبدن روکش شده به یک آلیاژ نیکل مولیبدن طراحی وبه کار گرفته شده است وبرای اتصال سایر آلیاژ های نیکل ونیز بعضی فولادها نیز بکار می رود . آلیاژ هایی مانند ASTM: B335-B619 -B626-B333 با عدد UNSمعادل N10665 از این جمله هستند. این الکترود ها اغلب در وضعیت تخت استفاده دارد .

 

 

الکترود E NI COMO-1

الکترود E NI COMO-1 برای جوشکاری آلیاژ نیکل کرم کبالت مولیبدن (UNS06617) به خودش به فولاد ها وسطوحی از فولاد که با آلیاژ مذکور روکش شده کاربرد دارد . این الکترود جوش با استحکام متوسط ومقاوم در برار خوردگی تا درجه حرارت ۸۲۰ت ۱۱۵۰ درجه سانتی گراد ایجاد می کند . این الکترود تا قطر ۳.۲میلی متر قابل جوشکاری در تمام وضعیتها ودر قطر های بالاتر فقط در وضعیت های تخت یا افقی می باشد .

 

 

الکترود E NI CRMO-1

این الکترود ها برای جوشکاری آلیاژهای نیکل کرم مولیبدن به خودشان وبه فولادها یی که سطح آنها با آلیاژ مذکور روکش شده , به سایر آلیاژ های پایه نیکل و به فولاد ها بکار می رود . آلیاژ هایی مانند ASTM: B581-B582 –B619-B622 با عدد UNSمعادل N06007 از این جمله هستند . از این الکترود برای شرایط عادی فقط در وضعیت تخت جوشکاری می شود.

 

 

الکترود E NI CRMO-2

 

آنچه در خصوص الکترود های E NI CRMO-1 گفته شد در مورد این الکترود نیز صادق می باشد . آلیاژ هایی مانند ASTM: B435-B572 –B619-B622-B626 با عدد UNSمعادل NO6002 از این جمله هستند. از این الکترود برای شرایط عادی فقط در وضعیت تخت جوشکاری می شود.

 

 

الکترود E NI CRMO-3

 

الکترود E NI CRMO-3 برای جوشکاری آلیاز های نیکل کرم مولیبدن به خودشان و به فولادها ویا به سطوح روکش شده فولادها با آلیاژ مذکور روکش داده شده اند ونیز برا ی جوشکاری سایر آلیاژ های پایه نیکل به فولاد کاربرد دارد .آلیاژ های مانند ASTM: B443-B444 –B446یا عدد UNSمعادل NO6625از این جمله هستند.جوش حاصل از این الکترود بطور معمول خواص مکانیکی خود را تا ۹۸۰ درجه سانتیگرادحفظ میکندواگر به خواص مکانیکی مثل استحکام کششی یا مقاومت در برابرخوردگی واکسیداسیون در درجه حرارت بالا تر از ۸۲۰ سانتی گراد نیاز باشد باید از الکترود E NI CRMO-1 استفاده شود . این الکترود تا قطر ۳.۲میلی متر قابل جوشکاری در تمام وضعیتها ودر قطر های بالاتر فقط در وضعیت های تخت یا افقی می باشد .

 

 

الکترود E NI CRMO-4

 

آنچه در خصوص الکترود های E NI CRMO-3 گفته شد در مورد این الکترود نیز صادق می باشد . با این تفاوت که مقدار کربن فلزات پایه باید حداقل باشد .آلیاژ هایی مانند ASTM: B574-B575 –B619-B622-B626 با عدد UNSمعادل N10276 از این جمله هستند .از این الکترود اغلب در وضعیت تخت جوشکاری می شود.

 

 

الکترود E NI CRMO-5

 

این الکترود بیشتر برای جوشکاری فولادهای روکش شده با آلیاژ نیکل کرم مولیبدن دار به یکدیگر به آلیاژهای پایه نیکل وغیره مثلASTM:B334-B336-B366 با عدد استاندارد UNS: N10002 بکار می رود . این الکترود در شرایط عادی فقط بصورت تخت قلبل استفاده می باشد .

 

 

الکترود E NI CRMO-6

 

این الکترود اغلب برای جوشکاری فولادهای ۹% نیکل مثل ASTM:A333-A334-A353-A522-A533 با استاندارد UNS:K811340 کاربرد دارند . این الکترود با جریان AC و DC برای قطر نازکتر از ۳.۲ میلی متر در تما وضعیت ها وبرای قطر های ضخیمتر از آن در وضعیت تختد یا افقی قابل استفاده می باشد.

 

 

الکترود E NI CRMO-7

 

الکترود E NI CRMO-7 برای جوشکاری آلیاژهای نیکل کرم مولیبدن دار وفولادهایی که سطح آنها با آلیاژ مذکور پوشش داده شده به یکدیگر به انواع فولادها باسایر آلیاژها پایه نیکل کاربرد دارند . آلیاژ هایی مانند ASTM: B574-B575 –B619-B622-B626 با عدد UNSمعادل No6455 از این جمله هستند .از این الکترود در شرای عادی در وضعیت تخت جوشکاری می شود.

 

 

الکترود E NI CRMO-9

 

تمام موارد ذکر شده برای الکترودE NI CRMO-7 گفته شددر خصوص این الکترود نیز صادق می باشد .

 

 

الکترود E NI CRMO-10

 

تمام موارد ذکر شده برای الکترودE NI CRMO-7 گفته شددر خصوص این الکترود نیز صادق می باشد.

 

 

الکترودE NI CRMO-11

 

تمام موارد ذکر شده برای الکترودE NI CRMO-7 گفته شددر خصوص این الکترود نیز صادق می باشد.

 

 

الکترود E NI CRMO-12

 

این الکترود برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن آستنیتی کرم نیکل مولیبدن دار به یکدیگر به فولادهای زنگ نزن دوفاز فریتی –آستنیتی به آلیاژهای نیکل کرم مولیبدن وبه انواع فولاده کاربرد وسیعی دارد. این الکترود برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن مقاوم به خوردگی به ویژه تحت خزش های بالا بسیار مفید بوده واغلب فلزاتی که امکان جوشکاری با این الکترود را دارند عبارتند از ASTM:A167-A182-A276-A249-A312-A473-A479-A358 با عدد استاندارد UNS:S31254. این الکترود تا قطر ۳.۲میلی متر قابل جوشکاری در تمام وضعیتها ودر قطر های بالاتر فقط در وضعیت های تخت یا افقی می باشد.

 

 

+

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید