انواع الکترود جوشکاری

الکترود جوشکاری

مشخصات کلی: غالباً هسته انواع الکترود ها از فولاد کم کربن با مینیمم مقدار اکسیژن، گوگرد و فسفر است.

انواع الکترود جوشکاری: براي سالهاي طولانی در بریتانیا الکترودها را از روي نوع پوشش و خاصیت آن تقسیم بندي کرده

بودند. بعداً طبقه بندي هایی از طرف انجمن جوشکاران آمریکا، و کشورهاي مختلف دیگر تنظیم شده است که در

دنباله این قسمت اشاره اي خواهد شد.

الکترود سلولزي: پوشش این الکترود عمدتاً سلولز(ترکیب شیمیائی غیر کامل از خمیر چوب می باشد که از

سوختن آن مقدار زیادي هیدروژن و اکسید کربن بوجود می آید وجود این گازها در قوس با قدرت بونیزه شدن بالا،

Burn –oof Rate ایجاد ولتاژ بالاي قوس کرده و درنتیجه انرژي زیادي تولید شده و موجب نرخ بالاي سوختن

و عمق نفوذ جوش خوب می شود. از مشخصات این الکترود ایجاد ولتاژ بالا براي تولید قوس م یباشد همچنین

داراي

عمق نفوذ زیاد و سرباره نازك می باشد با این الکترود میتوان  در وضعیتهاي مختلف جوشکاري نمود (به دلیل

پلاسماي قوي)

محدود می باشد DC . EP

معایب: به دلیل عدم وجود عناصر پایدار کننده استفاده از این الکترود در حالت

داراي دود زیاد پاشیدگی زیاد و همچنین سطح جوش خشن می باشد.

ترکیب اصلی این پوشش است وجود مقدار مواد بونیزه « رتیل »

الکترود رتیلی: اکسید تیتانیم بصورت طبیعی آن

کننده، کاربرد و استفاده از الکترود را آسان می سازد. بعلت سرباره غلیظ استفاده از آن براي جوش هاي نبشی افقی

و عمودي مناسب است. این الکترود داراي سرباره سنگین و غلیظ می باشد که براي جوش نبشی افقی و عمودي

مناسب می باشد. مقاوم نسبت به رطوبت، پاشش کم، گرده ظریف، نفوذ متوسط از خصوصیات این الکترود اس ت

جوشکاري نمود. AC همچنین سرباره آن نیز به راحتی جدا شده و با این الکترود میتوان به روش

الکترود اسیدي: پوشش الکترود شامل ترکیبات اکسیدها و کربنات هاي منگنز و آهن و مقدار سیلیس می باشد که

تولید سرباره حجیم و روان کرده و نتیجه آن، جوش با ظاهري بسیار پاك و تمیز می باشد . سرباره آن به راحتی

جدا می شود، آسان روشن می شود(بهتر از قلیائی ضعیفتر از رتیلی) مقاومت کششی آن از الکترود رتیلی کمتر است

٢

تمام وضعیتها AC و DC همچنین انبساط طولی آن و استحکام در برابر ضربه آن خوب است در حالتهايمی توان از آن استفاده نمود.

الکترود اکسیدي: اکسید آهن بمقدار زیاد در پوشش آن می باشد و بعلت سرباره سنگین مقدار نفوذ جوش کم بودهداراي سرباره سنگین نفوذ کم گرده صاف و پخ می باشد همچنین از استحکام نسبت به سایر الکترودها برخورداراست.

الکترود قلیائی: مهمترین نوع الکترود از نظر متالورژیکی است پوشش الکترود شامل مقدار قابل ملاحظه اي کربناتکلسیم، فلورید و فلدا سپار می باشد. بعلت میزان رطوبت کم در پوشش الکترود جوش حاصل داراي مینیمم مقدارهیدروژن نسبت به الکترود هاي دیگر است این الکترودها به الکترودهاي بازي با هیدروژن پائین هم شناخه شده اند .

این نوع پوشش بشتر براي الکترودها فولادهاي کم الیاژي و پر الیاژي بکار میرود. جوش داراي خواص مکانیکی

خوب بویژه مقاومت ضربه اي می باشد. این الکترود ها ممکن است براحتی الکترودهاي دیگر قابل استفاده نباشد اما

می توان در تمام وضعیت ها و جریان متناوب و یکنواخت استفاده کرد. از این الکترودها باید بصورت خشک استفاده

کرد و در بعضی موارد حتماً پیش گرم(پخت) کرد. به عنوان مهمترین الکترود متالوژي در صنعت مورد مصرف قرار

می گیرد جوش این نوع الکترود در مقابل ضربه داراي مقاومت خوبی است ممکن است این الکترود به راحتی سایر

از آن استفاده کرد حتما باید از پیش گرم DC و AC الکترودها قابل استفاده نباشد اما در تمام وضعیتها و حالتهاي

شود پخته شود.

نکته: الکترود هاي ضخیم براي وضعیتهاي V&OH مناسب نیست

نکته: هر چه استحکام فلز جوش حاصل از جوش بیشتر باشد نسبت به رطوبت حساس تر است همچنین نسبت به

هیدروژن و مقدار کمی از این دو نا خالصی موجب ترك برداشتن آن م یشود.

نوع پوشش و عناصر انواع الکترود به شماره هاي

۶۰۱۰ سلولز + سیلکات سدیم

۶۰۱۳ اکسید تیتانیوم + سیلیکات پتاسیم

۶۰۲۰ + پودر آهن( ۶۰۲۰ شامل اکسید آهن بالا) ۶۰۲۷

۷۰۱۴ اکسید تیتانیوم + پودر آهن

۷۰۱۵ آهک + سیلیکات سدیم

( ۷۰۱۸ تیتانیوم + ترکیبات پتاسیم + پودر آهن ( ۷۰۱۶ = پودر آهن – ۷۰۱۸

( ۷۰۲۸ تیتانیوم + اکسید آهن + پودر آهن + آهن اضافی( ۷۰۲۴ = آهن اضافی – ۷۰۲۸

٣

خصوصیات روکش

  1. ایجاد سپر گازي
  2. وارد کردن احیا کننده به جوش
  3. محافظت از اکسید شدن نیتروژنه شدن و سرد شدن

زاویه الکترود با خط عمود بر جوش در صفحه

Lead angle طولی زاویه راهنما

Work angle عرضی یا زاویه کار

:(AWS نامگذاري الکترود( به روش

سمت چپ نشانگر استحکام کششی و نشانگر تنش نهائی (E XXXXX یا سه رقم ) E XXXX دو رقم

الکترود جوشکاری است.

رقم دوم از سمت راست وضعیت جوشکاري را که الکترود جوشکاری براي ان ظراحی شده است را نشان میدهد.

رقم دوم به شرح ذیل می باشد:

۱ تمام حالات -۱

۲ افقی و کف -۲

۳ فقط کف -۳

رقم اول از سمت راست نشانگر جنس روکش و نوع جریان الکتریسیته و همچنین عناصر آلیاژي روکش را بیان

می کند.

رقم اول به شرح ذیل می باشد.

( ۳و ۴ رتیلی ( ۶۰۱۳ و ۷۰۲۴ .۱

( ۰ سلولوزي ( ۶۰۱۰ و ۷۰۱۰ .۲

( ۶و ۸ قلیائی ( ۷۰۱۸ و ۷۰۱۶ .۳

علائم نوع جران و قب الکترودههاي مصرفی:

به منظور نمایش نوع صحیح جریا و قطب ا علائم ذیل استفاده میشود.

الکترود جوشکاری به قطب مثبت وصل شود. ،DC

الکترود به قطب منفی وصل شود. ،DC

= +

= –

٤

الکترود به قطب مثبت یا منفی وصل شود. ،DC

AC

AC الکترود به قطب مثبت وصل شود یا ،DC ترجیحاً

AC الکترود به قطب منفی وصل شود یا ،DC ترجیحاً

AC الکترود به قطب مثبت ي یا منفی وصل شود یا ،DC ترجیحاً

الکترود به قطب مثبت وصل شود. DC در جریان AC ترجیحاً

الکترود به قطب منفی وصل شود. DC در جریان AC ترجیحاً

خشک کردن مجدد الکترودها

اصولاً انواع الکترود هاي روکش دار باید در یک شرایط خشک مورد مصرف قرار گیرند. پیشنهاد می شود که الکترودها، قبلاز مصرف در یک اتاق خشک و بدون بازکردن و بسته آن انبار شوند اکثر الکترودها را م یتوان بلافاصله پس از بازکردن بسته و بدون نیاز به خشک کردن مجدد مورد استفاده قرار داد.

– در صورتیکه الکترودهاي روکش دار روتیلی، روتیلی سلولزي و روتیلی غیر قابل قبولی داشته

باشند. بیش از حد بودن مقدار رطوبت موجود در تشکیل تخلخل مشاهده نمود این الکترودها را

در دماي ۱۰۰ تا ۱۲۰ درجه سانیگراد می توان حشک نمود.

– الکترودهاي قلیائی را باید در دماي ۳۰۰ تا ۳۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ ساعت خشک

نمود.

– جمع کل زمان خشک کردن الکترودها به ۱۰ ساعت محدود می باشد.

الکترود جوشکاری خشک شده را باید در یک کوره خشک کن در دماي حدودا ۱۵۰ درجه سانتیگراد

نگهداري نمود.

– الکترودهاي روکش دار براي جوشکاري فولادهاي مقاوم به حرارت وضد زنگ اوستینتی را در

صورتیکه بدلیل آسیب دیدگی بسته بندي، انبار نمودن نادرست یا به هر دلیل دیگر، مرطوب

شده باشند، باید به مدت ۲ ساعت در دماي ۳۵۰ تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد خشک نمود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید